POKYNY PRO SNOUBENCE

         

k přípravám na plánovanou svatbu v kostele sv. Víta v Dobřanech.

PŘÍPRAVA NA OBŘAD

Žádost o uzavření manželství se podává na matrice městského úřadu, kde snoubenci obdrží podrobné informace ohledně uzavření sňatku, sjednání doprovodné hudby a jiných služeb

Adresa matriky:

Městský úřad Dobřany, Dobřany, náměstí T.G.M. 1

Úřední dny: PO a ST – 8 - 17 hod (polední přestávka 11.15-12.00)

Tel.: 377 195 833, e-mail: jandova@dobrany.cz

 

NÁLEŽITOSTI K UZAVŘENÍ SŇATKU

OBČANÉ ČR předkládají:

 • Platný občanský průkaz
 • Doklad o státním občanství (lze prokázat platným dokladem totožnosti)
 • Rodný list
 • Rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci, případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • Mají-li snoubenci spolu dítě, jeho rodný list

 

CIZINCI předkládají:

 • Platný doklad totožnosti
 • Doklad o státním občanství (lze prokázat platným cestovním dokladem
 • Rodný list
 • Doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství, pokud ho stát vydává (má platnost 6 měsíců), pokud ho stát nevdává, potvrzení o tomto)
 • Potvrzení o osobním stavu, je-li cizím státem vydáváno (pokud není uvedeno v dokladu o právní způsobilosti)
 • Rozvedení rozsudek o rozvodu předchozího manželství s razítkem nabytí právní moci případně pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
 • Ovdovělí úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera
 • Před uzavřením manželství předloží potvrzení vydané policií ČR o oprávněnosti pobytu na území ČR. To neplatí, jde-li o občana Evropské unie. Toto potvrzení nesmí být ke dni uzavření manželství starší sedmi pracovních dnů.
 • Pokud je cizinec občanem země, se kterou má ČR podepsanou dohodu, budou tyto doklady pouze přeloženy do českého jazyka tlumočníkem registrovaným u Krajského soudu . Pokud je cizinec občanem země se kterou ČR podepsanou smlouvu nemá, musí být všechny doklady legalizovány a pak rovněž přeloženy do českého jazyka tlumočníkem jmenovaným krajským soudem. Bližší informace podle jednotlivých států podá matriční úřad v Dobřanech.

Rodné listy a doklady, které se přikládají k žádosti o uzavření sňatku, budou vráceny zpět spolu s oddacím listem. Při sňatku budou snoubencům podle zákona o občanských průkazech odstřiženy rohy občanských průkazů. Tyto průkazy jsou platné pouze v ČR a nelze na ně vycestovat do zahraničí. Pokud tedy snoubenci cestují do zahraničí vzápětí po svatbě, musí si předem zajistit platné cestovní pasy. Do 15 kalendářních dnů po obdržení oddacího listu jsou oba manželé povinni zažádat o nový občanský průkaz.

 

PRONÁJEM KOSTELA

Jedná se o civilní sňatek, pronájem se sjednává v Městském kulturním středisku Dobřany, náměstí T.G.M. 5,
tel. 377 972 725,  ic@dobrany.cz nebo kultura@dobrany.cz 

Poplatek za pronájem kostela:

1500,- Kč, má-li alespoň jeden ze snoubenců trvalé bydliště v Dobřanech, jinak 2000,- Kč. Hradí se v kanceláři MKS. O pronájmu se sepíše Smlouva o pronájmu kostela na sjednanou dobu a při podpisu smlouvy se uhradí částka za pronájem na místě. Smlouvu podepisují vždy oba snoubenci.

 

PŘÍJEZD, PARKOVÁNÍ A OPUŠTĚNÍ MÍSTA KONÁNÍ

Město Dobřany – náměstí vedle kostela sv. Mikuláše, parkování na náměstí. Na místo sňatku se snoubenci, svědci příp. hosté dostaví cca 15 min před plánovaným začátkem obřadu a řídí se pokyny ceremoniáře nebo matrikářky. Prostory kostela opouští novomanželé a svatebčané co nejdříve je to možné, zvlášť s ohledem na případný následující svatební obřad. 

 

Zůstaňte informováni o našich novinkách

Přihlašte se do našeho newsletteru a budeme Vám zasílat novinky přímo na e-mail.